Shirano's Life가족들과 올초에 대천항에 놀러가서 찍었던 사진입니다 ^^
저때만 해도 사진에 크게 관심이 없었던 때라 ㅎㅎ;; 이제서야 올리게 되네요 ^^*

사용렌즈는 시그마 17-70 구형 입니다^^

Canon | Canon EOS 50D | Not defined | Pattern | 1/250sec | F/18.0 | 0.00 EV | 70.0mm | ISO-400 | Flash fired, compulsory flash mode
Canon | Canon EOS 50D | Shutter priority | Pattern | 1/250sec | F/10.0 | 0.00 EV | 70.0mm | ISO-160 | Flash fired, compulsory flash mode
Canon | Canon EOS 50D | Shutter priority | Pattern | 1/250sec | F/6.3 | 0.00 EV | 70.0mm | ISO-160 | Flash fired, compulsory flash mode
Canon | Canon EOS 50D | Shutter priority | Pattern | 1/250sec | F/7.1 | 0.00 EV | 70.0mm | ISO-160 | Flash fired, compulsory flash mode
Canon | Canon EOS 50D | Shutter priority | Pattern | 1/250sec | F/10.0 | 0.00 EV | 70.0mm | ISO-160 | Flash fired, compulsory flash mode
Canon | Canon EOS 50D | Shutter priority | Pattern | 1/8000sec | F/4.5 | 0.00 EV | 70.0mm | ISO-160 | Flash did not fire
Canon | Canon EOS 50D | Shutter priority | Pattern | 1/8000sec | F/4.5 | 0.00 EV | 70.0mm | ISO-160 | Flash did not fire
Canon | Canon EOS 50D | Shutter priority | Pattern | 1/250sec | F/10.0 | 0.00 EV | 70.0mm | ISO-400 | Flash fired, compulsory flash mode
Canon | Canon EOS 50D | Shutter priority | Pattern | 1/8000sec | F/4.5 | 0.00 EV | 70.0mm | ISO-400 | Flash did not fire
Canon | Canon EOS 50D | Shutter priority | Pattern | 1/8000sec | F/4.5 | 0.00 EV | 70.0mm | ISO-400 | Flash did not fire
Canon | Canon EOS 50D | Shutter priority | Pattern | 1/250sec | F/11.0 | 0.00 EV | 70.0mm | ISO-640 | Flash fired, compulsory flash mode
Canon | Canon EOS 50D | Shutter priority | Pattern | 1/250sec | F/13.0 | 0.00 EV | 70.0mm | ISO-640 | Flash fired, compulsory flash mode
Canon | Canon EOS 50D | Shutter priority | Pattern | 1/250sec | F/20.0 | 0.00 EV | 70.0mm | ISO-640 | Flash fired, compulsory flash mode

Comment +1오늘 투표후에 집근처에서 사진을 찍었습니다.^^
렌즈는 삼양 폴라 500mm F6.3 입니다. 1.4x 컨버터를 사용해서 찍은 사진도 있구요...
삼각대의 도움으로 찍었어요 ~.~

Canon | Canon EOS 50D | Aperture priority | Pattern | 1/200sec | 0.00 EV | ISO-100 | Off Compulsory


Canon | Canon EOS 50D | Aperture priority | Pattern | 1/320sec | 0.00 EV | ISO-100 | Off Compulsory


Canon | Canon EOS 50D | Aperture priority | Pattern | 1/250sec | 0.00 EV | ISO-100 | Off Compulsory


Canon | Canon EOS 50D | Aperture priority | Pattern | 1/250sec | 0.00 EV | ISO-100 | Off Compulsory


Canon | Canon EOS 50D | Aperture priority | Pattern | 1/400sec | 0.00 EV | ISO-100 | Off Compulsory


Canon | Canon EOS 50D | Aperture priority | Pattern | 1/500sec | 0.00 EV | ISO-400 | Off Compulsory


Canon | Canon EOS 50D | Aperture priority | Pattern | 1/400sec | 0.00 EV | ISO-400 | Off Compulsory


Canon | Canon EOS 50D | Aperture priority | Pattern | 1/320sec | 0.00 EV | ISO-400 | Off Compulsory


Canon | Canon EOS 50D | Aperture priority | Pattern | 1/320sec | 0.00 EV | ISO-400 | Off Compulsory


Canon | Canon EOS 50D | Aperture priority | Pattern | 1/320sec | 0.00 EV | ISO-400 | Off Compulsory


Canon | Canon EOS 50D | Aperture priority | Pattern | 1/250sec | 0.00 EV | ISO-400 | Off Compulsory


Canon | Canon EOS 50D | Aperture priority | Pattern | 1/250sec | 0.00 EV | ISO-400 | Off Compulsory


Canon | Canon EOS 50D | Aperture priority | Pattern | 1/500sec | 0.00 EV | ISO-400 | Off Compulsory


Canon | Canon EOS 50D | Aperture priority | Pattern | 1/500sec | 0.00 EV | ISO-400 | Off Compulsory


Canon | Canon EOS 50D | Aperture priority | Pattern | 1/100sec | 0.00 EV | ISO-400 | Off Compulsory


Canon | Canon EOS 50D | Aperture priority | Pattern | 1/160sec | 0.00 EV | ISO-400 | Off Compulsory


Canon | Canon EOS 50D | Aperture priority | Pattern | 1/125sec | 0.00 EV | ISO-400 | Off Compulsory

Comment +0