Shirano's Life

 
사용 렌즈는 삼양 폴라 500mm f6.3 렌즈에 1.4x 컨버터를 사용했습니다.
느낌으로 봐주세요 ㅋㅋㅋ;


Canon | Canon EOS 50D | Aperture priority | Pattern | 1/200sec | 0.00 EV | ISO-400 | Off Compulsory


Canon | Canon EOS 50D | Aperture priority | Pattern | 1/640sec | 0.00 EV | ISO-400 | Off Compulsory


Canon | Canon EOS 50D | Aperture priority | Pattern | 1/400sec | 0.00 EV | ISO-400 | Off Compulsory


Canon | Canon EOS 50D | Aperture priority | Pattern | 1/400sec | 0.00 EV | ISO-400 | Off Compulsory


Canon | Canon EOS 50D | Aperture priority | Pattern | 1/400sec | 0.00 EV | ISO-400 | Off Compulsory


Canon | Canon EOS 50D | Aperture priority | Pattern | 1/250sec | 0.00 EV | ISO-400 | Off Compulsory


Canon | Canon EOS 50D | Aperture priority | Pattern | 1/400sec | 0.00 EV | ISO-400 | Off Compulsory

'사진 > 식물' 카테고리의 다른 글

6월 2일 동시지방선거 투표후 집 근처에서 찍은 사진들(식물)  (0) 2010.06.02
분재 사진  (0) 2010.06.01

Comment +0

분재 사진

사진/식물2010. 6. 1. 16:54

집 근처에 있는 분재원에 가서 사진을 찍어보았습니다 ^^
촬영 렌즈는 토키나 11-16pro 입니다. 광각렌즈 인것을 감안하고 감사하세요~

Canon | Canon EOS 50D | Aperture priority | Pattern | 1/800sec | F/2.8 | 0.00 EV | 11.0mm | ISO-100 | Flash fired, compulsory flash mode


Canon | Canon EOS 50D | Aperture priority | Pattern | 1/250sec | F/2.8 | 0.00 EV | 11.0mm | ISO-100 | Off Compulsory


Canon | Canon EOS 50D | Aperture priority | Pattern | 1/800sec | F/2.8 | 0.00 EV | 11.0mm | ISO-100 | Flash fired, compulsory flash mode


Canon | Canon EOS 50D | Aperture priority | Pattern | 1/400sec | F/2.8 | 0.00 EV | 11.0mm | ISO-100 | Flash fired, compulsory flash mode


Canon | Canon EOS 50D | Aperture priority | Pattern | 1/500sec | F/2.8 | 0.00 EV | 11.0mm | ISO-100 | Flash fired, compulsory flash mode


Canon | Canon EOS 50D | Aperture priority | Pattern | 1/400sec | F/2.8 | 0.00 EV | 13.0mm | ISO-100 | Flash fired, compulsory flash mode


Canon | Canon EOS 50D | Aperture priority | Pattern | 1/500sec | F/2.8 | 0.00 EV | 13.0mm | ISO-100 | Flash fired, compulsory flash mode


Canon | Canon EOS 50D | Aperture priority | Pattern | 1/500sec | F/2.8 | 0.00 EV | 11.0mm | ISO-100 | Flash fired, compulsory flash mode


Canon | Canon EOS 50D | Aperture priority | Pattern | 1/400sec | F/2.8 | 0.00 EV | 11.0mm | ISO-100 | Flash fired, compulsory flash mode


Canon | Canon EOS 50D | Aperture priority | Pattern | 1/320sec | F/2.8 | 0.00 EV | 11.0mm | ISO-100 | Flash fired, compulsory flash mode


Canon | Canon EOS 50D | Aperture priority | Pattern | 1/320sec | F/2.8 | 0.00 EV | 16.0mm | ISO-100 | Flash fired, compulsory flash mode


Canon | Canon EOS 50D | Aperture priority | Pattern | 1/200sec | F/2.8 | 0.00 EV | 16.0mm | ISO-100 | Flash fired, compulsory flash mode


Canon | Canon EOS 50D | Aperture priority | Pattern | 1/1000sec | F/2.8 | 0.00 EV | 16.0mm | ISO-100 | Flash fired, compulsory flash mode


Canon | Canon EOS 50D | Aperture priority | Pattern | 1/400sec | F/2.8 | 0.00 EV | 16.0mm | ISO-100 | Flash fired, compulsory flash mode


Canon | Canon EOS 50D | Aperture priority | Pattern | 1/1000sec | F/2.8 | 0.00 EV | 16.0mm | ISO-100 | Flash fired, compulsory flash mode


Canon | Canon EOS 50D | Aperture priority | Pattern | 1/1000sec | F/2.8 | 0.00 EV | 12.0mm | ISO-100 | Flash fired, compulsory flash mode


Canon | Canon EOS 50D | Aperture priority | Pattern | 1/400sec | F/2.8 | 0.00 EV | 16.0mm | ISO-100 | Flash fired, compulsory flash mode


Canon | Canon EOS 50D | Aperture priority | Pattern | 1/640sec | F/2.8 | 0.00 EV | 16.0mm | ISO-100 | Flash fired, compulsory flash mode


Canon | Canon EOS 50D | Aperture priority | Pattern | 1/640sec | F/2.8 | 0.00 EV | 11.0mm | ISO-100 | Flash fired, compulsory flash mode


Canon | Canon EOS 50D | Aperture priority | Pattern | 1/500sec | F/2.8 | 0.00 EV | 11.0mm | ISO-100 | Flash fired, compulsory flash mode


Canon | Canon EOS 50D | Aperture priority | Pattern | 1/800sec | F/2.8 | 0.00 EV | 11.0mm | ISO-100 | Flash fired, compulsory flash mode


Canon | Canon EOS 50D | Aperture priority | Pattern | 1/800sec | F/2.8 | 0.00 EV | 11.0mm | ISO-100 | Flash fired, compulsory flash mode


Canon | Canon EOS 50D | Aperture priority | Pattern | 1/400sec | F/2.8 | 0.00 EV | 11.0mm | ISO-100 | Flash fired, compulsory flash mode


Canon | Canon EOS 50D | Aperture priority | Pattern | 1/400sec | F/2.8 | 0.00 EV | 11.0mm | ISO-100 | Flash fired, compulsory flash mode


Canon | Canon EOS 50D | Aperture priority | Pattern | 1/250sec | F/2.8 | 0.00 EV | 11.0mm | ISO-100 | Flash fired, compulsory flash mode


Canon | Canon EOS 50D | Aperture priority | Pattern | 1/400sec | F/2.8 | 0.00 EV | 11.0mm | ISO-100 | Flash fired, compulsory flash mode


Canon | Canon EOS 50D | Aperture priority | Pattern | 1/500sec | F/2.8 | 0.00 EV | 11.0mm | ISO-100 | Flash fired, compulsory flash mode


Canon | Canon EOS 50D | Aperture priority | Pattern | 1/500sec | F/2.8 | 0.00 EV | 11.0mm | ISO-100 | Flash fired, compulsory flash mode


Canon | Canon EOS 50D | Aperture priority | Pattern | 1/320sec | F/2.8 | 0.00 EV | 11.0mm | ISO-100 | Flash fired, compulsory flash mode


Canon | Canon EOS 50D | Aperture priority | Pattern | 1/800sec | F/2.8 | 0.00 EV | 15.0mm | ISO-100 | Flash fired, compulsory flash mode


Canon | Canon EOS 50D | Aperture priority | Pattern | 1/640sec | F/2.8 | 0.00 EV | 11.0mm | ISO-100 | Flash fired, compulsory flash mode


Canon | Canon EOS 50D | Aperture priority | Pattern | 1/640sec | F/2.8 | 0.00 EV | 11.0mm | ISO-100 | Flash fired, compulsory flash mode


Canon | Canon EOS 50D | Aperture priority | Pattern | 1/640sec | F/2.8 | 0.00 EV | 11.0mm | ISO-100 | Flash fired, compulsory flash mode


Canon | Canon EOS 50D | Aperture priority | Pattern | 1/640sec | F/2.8 | 0.00 EV | 11.0mm | ISO-100 | Flash fired, compulsory flash mode


Canon | Canon EOS 50D | Aperture priority | Pattern | 1/640sec | F/2.8 | 0.00 EV | 11.0mm | ISO-100 | Flash fired, compulsory flash mode

'사진 > 식물' 카테고리의 다른 글

6월 2일 동시지방선거 투표후 집 근처에서 찍은 사진들(식물)  (0) 2010.06.02
분재 사진  (0) 2010.06.01

Comment +0