Shirano's Life


이벤트 참가~~ 뽑혔으면 좋겠어요!!!Comment +0자 캐논 EF 렌즈군의 별칭을 한번 정리해 보았습니다. 다 갖고 싶은데 ㅠㅜ;


· EF-S 18-55mm f/3.5-5.6 IS : 번들렌즈 - 크롭전용


· EF 50mm f/1.8 : 쩜팔


· EF 50mm f/1.4 USM : 쩜사


· EF 50mm f/1.2L USM : 오이만두


· EF 14mm f/2.8L II USM : 구슬이


· EF 35mm f/1.4L USM : 사무엘


· EF 35mm f/2 : 사무캅


· EF 135mm f/2L USM : 큰사무엘


· EF 24mm f/1.4L II USM : 이사벨(신)


· EF 24mm f/1.4L USM : 이사벨(구)


· EF 85mm f/1.2L II USM : 만투


· EF 85mm f/1.8 USM : 애기만두, 여친렌즈


· EF 50mm f/2.5 macro : 오십마


· EF-S 60mm f/2.8 macro USM : 육십마 - 크롭전용


· EF 100mm f/2.8 macro USM : 백마


· EF 100mm f/2.8L macro IS USM : 백마엘


· EF 24-105mm f/4L IS USM : 이사백오


· EF 70-200mm f/2.8L IS II USM : 새아빠백통


· EF 70-200mm f/2.8L IS USM : 아빠백통


· EF 70-200mm f/2.8L IS USM : 엄마백통


· EF 70-200mm f/4L IS USM : 형아백통


· EF 70-200mm f/4L USM : 애기백통


· EF 100-400mm f/4.5-5.6L IS USM : 백사


· EF 28-300mm f/3.5-5.6L IS USM : 할배백통

· EF 200mm f/2.8L II USM : 애기대포


· EF 200mm f/2L IS USM : 신형대포


· EF 300mm f/2.8L IS USM : 300대포

Comment +0