Shirano's Life

 
사용 렌즈는 삼양 폴라 500mm f6.3 렌즈에 1.4x 컨버터를 사용했습니다.
느낌으로 봐주세요 ㅋㅋㅋ;


Canon | Canon EOS 50D | Aperture priority | Pattern | 1/200sec | 0.00 EV | ISO-400 | Off Compulsory


Canon | Canon EOS 50D | Aperture priority | Pattern | 1/640sec | 0.00 EV | ISO-400 | Off Compulsory


Canon | Canon EOS 50D | Aperture priority | Pattern | 1/400sec | 0.00 EV | ISO-400 | Off Compulsory


Canon | Canon EOS 50D | Aperture priority | Pattern | 1/400sec | 0.00 EV | ISO-400 | Off Compulsory


Canon | Canon EOS 50D | Aperture priority | Pattern | 1/400sec | 0.00 EV | ISO-400 | Off Compulsory


Canon | Canon EOS 50D | Aperture priority | Pattern | 1/250sec | 0.00 EV | ISO-400 | Off Compulsory


Canon | Canon EOS 50D | Aperture priority | Pattern | 1/400sec | 0.00 EV | ISO-400 | Off Compulsory

'사진 > 식물' 카테고리의 다른 글

6월 2일 동시지방선거 투표후 집 근처에서 찍은 사진들(식물)  (0) 2010.06.02
분재 사진  (0) 2010.06.01

Comment +0


촬영 렌즈는 삼양 폴라 500mm F6.3에 1.4 컨버터 사용.
오반사 렌즈로 촬영한 느낌 위주로 보아 주시기 바래요;; 잘 찍은 사진이 없어서;;

Canon | Canon EOS 50D | Aperture priority | Pattern | 1/320sec | 0.00 EV | ISO-400 | Off Compulsory


Canon | Canon EOS 50D | Aperture priority | Pattern | 1/200sec | 0.00 EV | ISO-400 | Off Compulsory


Canon | Canon EOS 50D | Aperture priority | Pattern | 1/250sec | 0.00 EV | ISO-400 | Off Compulsory


Canon | Canon EOS 50D | Aperture priority | Pattern | 1/100sec | 0.00 EV | ISO-400 | Off Compulsory


Canon | Canon EOS 50D | Aperture priority | Pattern | 1/100sec | 0.00 EV | ISO-400 | Off Compulsory


Canon | Canon EOS 50D | Aperture priority | Pattern | 1/125sec | 0.00 EV | ISO-400 | Off Compulsory


Canon | Canon EOS 50D | Aperture priority | Pattern | 1/125sec | 0.00 EV | ISO-400 | Off Compulsory


Canon | Canon EOS 50D | Aperture priority | Pattern | 1/100sec | 0.00 EV | ISO-400 | Off Compulsory


Canon | Canon EOS 50D | Aperture priority | Pattern | 1/400sec | 0.00 EV | ISO-400 | Off Compulsory

Comment +0렌즈는 삼양 폴라 500mm 6.3dx 입니다. 1.4컨버터 이용 700mm 로 촬영


Canon | Canon EOS 50D | Aperture priority | Pattern | 1/500sec | 0.00 EV | ISO-400 | Off Compulsory


Canon | Canon EOS 50D | Aperture priority | Pattern | 1/400sec | 0.00 EV | ISO-400 | Off Compulsory


Canon | Canon EOS 50D | Aperture priority | Pattern | 1/500sec | 0.00 EV | ISO-400 | Off Compulsory


Canon | Canon EOS 50D | Aperture priority | Pattern | 1/400sec | 0.00 EV | ISO-400 | Off Compulsory


Canon | Canon EOS 50D | Aperture priority | Pattern | 1/320sec | 0.00 EV | ISO-400 | Off Compulsory


Canon | Canon EOS 50D | Aperture priority | Pattern | 1/320sec | 0.00 EV | ISO-400 | Off Compulsory


Canon | Canon EOS 50D | Aperture priority | Pattern | 1/320sec | 0.00 EV | ISO-400 | Off Compulsory

올리고 보니 잘 나온것은 없네요 -_-;;

Comment +0오늘 투표후에 집근처에서 사진을 찍었습니다.^^
렌즈는 삼양 폴라 500mm F6.3 입니다. 1.4x 컨버터를 사용해서 찍은 사진도 있구요...
삼각대의 도움으로 찍었어요 ~.~

Canon | Canon EOS 50D | Aperture priority | Pattern | 1/200sec | 0.00 EV | ISO-100 | Off Compulsory


Canon | Canon EOS 50D | Aperture priority | Pattern | 1/320sec | 0.00 EV | ISO-100 | Off Compulsory


Canon | Canon EOS 50D | Aperture priority | Pattern | 1/250sec | 0.00 EV | ISO-100 | Off Compulsory


Canon | Canon EOS 50D | Aperture priority | Pattern | 1/250sec | 0.00 EV | ISO-100 | Off Compulsory


Canon | Canon EOS 50D | Aperture priority | Pattern | 1/400sec | 0.00 EV | ISO-100 | Off Compulsory


Canon | Canon EOS 50D | Aperture priority | Pattern | 1/500sec | 0.00 EV | ISO-400 | Off Compulsory


Canon | Canon EOS 50D | Aperture priority | Pattern | 1/400sec | 0.00 EV | ISO-400 | Off Compulsory


Canon | Canon EOS 50D | Aperture priority | Pattern | 1/320sec | 0.00 EV | ISO-400 | Off Compulsory


Canon | Canon EOS 50D | Aperture priority | Pattern | 1/320sec | 0.00 EV | ISO-400 | Off Compulsory


Canon | Canon EOS 50D | Aperture priority | Pattern | 1/320sec | 0.00 EV | ISO-400 | Off Compulsory


Canon | Canon EOS 50D | Aperture priority | Pattern | 1/250sec | 0.00 EV | ISO-400 | Off Compulsory


Canon | Canon EOS 50D | Aperture priority | Pattern | 1/250sec | 0.00 EV | ISO-400 | Off Compulsory


Canon | Canon EOS 50D | Aperture priority | Pattern | 1/500sec | 0.00 EV | ISO-400 | Off Compulsory


Canon | Canon EOS 50D | Aperture priority | Pattern | 1/500sec | 0.00 EV | ISO-400 | Off Compulsory


Canon | Canon EOS 50D | Aperture priority | Pattern | 1/100sec | 0.00 EV | ISO-400 | Off Compulsory


Canon | Canon EOS 50D | Aperture priority | Pattern | 1/160sec | 0.00 EV | ISO-400 | Off Compulsory


Canon | Canon EOS 50D | Aperture priority | Pattern | 1/125sec | 0.00 EV | ISO-400 | Off Compulsory

Comment +0